Obmyšlená osoba

Obmyšelná osoba je osoba, která není pojištěným, a přesto je oprávněna k příjmu pojistného plnění, například v případě smrti pojištěné osoby. Obmyšlená osoba může být v pojistné smlouvě výslovně uvedena nebo může být uvedena pouze formou příbuzenského vztahu např. otec, manželka, syn. Není-li obmyšlená osoba v pojistné smlouvě přímo uvedena, je určena zákonem. Obmyšlených osob může být v pojistné smlouvě uvedeno více a pojistník může stanovit poměr, jakým si obmyšlené osoby rozdělí případný příjem pojistného plnění.