Cena obvyklá

Cena obvyklá nebo taky obvyklá cena je cena, která byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě podobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Jde o cenu stanovenou bez přihlédnutí k vlivu zvláštních okolností (mimořádných okolností na trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího apod.) či vlivu zvláštní obliby, jinak by šlo o tzv. mimořádnou cenu.